Disable Preloader

ข่าวสารเมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดอบรมขยายอาสาสมัครผ่อดีดีเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดเครือข่ายการเฝ้าระวังเหตุผิดปกติด้านสุขภาพคน สุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนที่เข้มแข็ง

             การจัดอบรมขยายอาสาเพิ่มเติมในครั้งนี้ โครงการผ่อดีดีได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลไชยปราการ ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคสัตว์สู่คน และโรคระบาดในสัตว์ เพื่อให้ ผู้ที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครผ่อดีดีมีข้อมูลและแนวทางในการเฝ้าระวังเหตุผิดปกติในด้านสุขภาพคน สุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสอนวิธีการใช้แอพลิเคชั่นผ่อดีดีในการรายงานเหตุเบื้องต้นให้แก่ อาสาสมัครผ่อดีดีใหม่ใช้ในการแจ้งเหตุเมื่อพบเหตุผิดปกติในชุมชน

          คุณหฤษฎ์ ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำบลไชยปราการ กล่าวปิด กิจกรรมการอบรมว่า “โครงการผ่อดีดีและแอพลิเคชั่นผ่อดีดีเป็นสิ่งที่ดีมาก ปัจจุบันการควบคุมโรค ยิ่งรู้ข่าว เร็วเท่าไรยิ่งดีแต่ก็อย่าลืมว่ามันเป็นดาบสองคมเช่นเดียวกัน ถ้าเราใช้ในทางที่ถูก แอพลิเคชั่นนี้จะเกิด ประโยชน์อย่างมากแต่หากเราใช้ในทางที่ผิด เช่น ส่งข้อมูลเล่นๆ ส่งข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ก็จะทำให้ เกิดปัญหาตามมาได้เพราะข้อมูลที่กดรายงานจะส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงท่านนายกฯ ไชยปราการของเราด้วยดังนั้น เราต้องส่งข้อมูลที่เป็นความจริง และใช้แอพลิเคชั่นให้เกิดประโยชน์ต่อ พี่น้องประชาชนในชุมชนของเรา”

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง