Disable Preloader

ข่าวสารเทศบาลตำบลแม่โป่งจัดอบรมใช้แอพลิเคชั่นผ่อดีดีให้แก่อาสาสมัครเพิ่มเติม โดยหวังให้คนในชุมชนร่วมมือกันดูแลชุมชนให้น่าอยู่

           เมื่อวันพฤหัศบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ ในการป้องกันแล้วควบคุมโรคสัตว์”โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ในชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ โครงการผ่อดีดีของเรายังได้รับเชิญเป็นวิทยาการในการแนะนำและให้ข้อมูลเรื่อง “โรคสัตว์สู่คนและโรคระบาดในสัตว์” เบื้องต้น เพื่อให้ อสม. ใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเหตุเมื่อพบเหตุผิดปกติด้านสุขภาพคน สุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง ตลอดจนแนะนำวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นผ่อดีดีให้แก่ อสม. โดยมีอาสาสมัครโครงการผ่อดีดีเป็นหลักในการสอนใช้แอพลิเคชั่นผ่อดีดี

  “โครงการผ่อดีดี ไม่ได้มองแค่สัตว์อย่างเดียว เขามองเป็นองค์รวมที่เราต้องพัฒนาและขับเคลื่อนร่วมกันในด้านสุขภาพของพี่น้องชาวบ้าน ดังนั้น อสม. และชาวบ้านต้องร่วมมือและชวยเหลือกัน เพื่อให้โครงการฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้” คุณทองสุขธาตุอินจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่งกล่าว และร่วมฝึกอบรมการใช้แอพลิเคชั่นผ่อดีดีในการแจ้งเหตุผิดปกติร่วมกับ อสม. ในพื้นที่ด้วย

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง