Disable Preloader

ข่าวสารในวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รศ.น.สพ.เลิศรัก ศรีกิจการ หัวหน้าโครงการผ่อดีดีและทีมนักวิจัย เข้าชี้แจงและนำเสนอความก้าวหน้าของกิจกรรมผ่อดีดีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ซึ่งนอกจากการชี้แจงและนำเสนอความก้าวหน้าแล้ว ยังร่วมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมผ่อดีดีในระยะต่อไป ร่วมกับ ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ และผู้บริหารโรงพยาบาลอำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/poddonehealth/photos/?tab=album&album_id=669385433237892

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง