Disable Preloader

ข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ผ่อดีดี จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครผ่อดีดี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี

ในวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.) และ ผ่อดีดี ได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นร่วมกัน ภายใต้กิจกรรมชื่อกิจกรรม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครผ่อดีดี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทั้งด้านสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัครผู้เข้าร่วมอบรม สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการรายงานแจ้งเหตุผิดปกติผ่านแอปพลิเคชั่นผ่อดีดี โดยอาสาจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้แอปพลิชั่นและทดลองการแจ้งเหตุด้วยตัวเอง ก่อนนำไปใช้จริงเมื่อพบเหตุผิดปกติในชุมชน ทำให้สามารถรู้เร็ว แจ้งเหตุได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการตอบสนองได้อย่างทันท่วงที

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง