Disable Preloader

ข่าวสารเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ โครงการผ่อดีดี นำโดย รศ.น.สพ.เลิศรัก ศรีกิจการ พร้อมทีมนักวิจัย เดินทางเข้าพบตัวแทนจากกรมต่างๆ

ประกอบไปด้วย กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษาและสนับสนุนเชิงนโยบายในการทดลองขยายระบบไปใช้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียใหม่ ตลอดจน อปท. ในเครือข่าย พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของระบบ รวมถึงผลสำเร็จของโครงการผ่อดีดี ระยะที่ 1.0 ซึ่งทุกหน่วยงานต่างให้ความสนใจ พร้อมและยินดีเข้าร่วมเป็นกรรมการฯในการขยายระบบไปยังพื้นที่ข้างต้นต่อไป

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี