Disable Preloader

ข่าวสารมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560 ผ่อดีดี เข้าพบผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน พร้อมระดมสมองพัฒนาระบบผ่อดีดี ด้านไฟป่า หมอกควันและสาธารณภัย ครั้งที่ 2

ร่วมกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถใช้ระบบฯในการตรวจจับโรคระบาดหรือเหตุผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม การจัดการไฟป่าและกระบวนการตอบสนองเมื่อได้รับการแจ้งเหตุไฟป่าผ่านแอปพลิเคชั่นผ่อดีดีได้อย่างยั่งยืนต่อไป ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง