Disable Preloader

ข่าวสารในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โครงการผ่อดีดี จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมเสวนาในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวคิดการทำงานเชิงบูรณาการสุขภาพหนึ่งเดียวกับส่วนงานของท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เวทีเสวนา แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เวทีเสวนา "ระบบผ่อดีดี: ระบบเฝ้าระวังหนึ่งเดียวของชุมชน" และเวทีเสวนา "1 ปีที่ผ่านมา กับการดำเนินงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีระดับตำบล"
โดยมีผู้เข้าร่วมในเวทีเสวนาจากโครงการผ่อดีดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย
ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ข้อมลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/poddonehealth/photos/?tab=album&album_id=1093776544132110

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง