Disable Preloader

ข่าวสารในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โครงการผ่อดีดีได้รับเชิญจากผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ให้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดทำเนื้อหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการสื่อสารสาธารณะ โดยมี ผศ.บุญต่วน แก้วปินตา นักวิจัยโครงการผ่อดีดี จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้านำคณะทำงานผ่อดีดีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/pg/poddonehealth/photos/?tab=album&album_id=1107320556111042

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง