Disable Preloader

ข่าวสารความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ศูนย์ผ่อดีดีกลางขอแสดงความชื่นชม 4 อปท. ได้แก่ อบต. ทุ่งก่อ อ. เวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย, อบต. ห้วยเกตุ อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร, ทต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ต. หนองหาร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ ในการประยุกต์ใช้งานฟีเจอร์ต่างๆของระบบผ่อดีดี ไปเฝ้าระวังในชุมชนจึงเกิดประโยชน์ในที่สุด #Best Practice #PODD

 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง