Disable Preloader

ข่าวสารบุคลากร ศูนย์ผ่อดีดีกลาง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ปกป้องตัวเองและคนรอบข้าง "หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ร่วมเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน ซึ่งการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ มช. ระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์ ฉีดวัคซีนให้กับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กว่า 3,000 ราย

 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง