Disable Preloader

ข่าวสารรับชมวิดีโอหัวข้อต่างๆจากงานประชุมวิชาการประจำปีระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี “อปท4.0 สู่ชุมชนปลอดภัย เพื่อโลกที่พร้อมกว่าเดิม” ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เวทีเสวนา: ใช้ผ่อดีดีให้สำเร็จได้อย่างไรในการเฝ้าระวังลูกน้ำยุงลาย และหยุดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก


เวทีเสวนา :การบริหารจัดการสุขภาพหนึ่งเดียว ตามภารกิจและระเบียบอปท. 


ปาฐกถานำ: ความพร้อมที่ต้องเตรียมรับมือโรคระบาดอุบัติใหม่ของ อปท.


เวที่เสวนาห้องที่ 1 กลไกหลักในระดับอปท./ชุมชน


หัวข้อ : ความสำเร็จในการใช้ผ่อดีดีในตำบลห้วยทราย


หัวข้อ : ผ่อดีดีกับการแจ้งเตือนค่าฝุ่น PM 2.5 รายตำบล


หัวข้อ: ความสำเร็จจากการใช้ดิจิทัลผ่อดีดี เพื่อตอบสนองภารกิจหลักของอปท. ในการแจ้งและจัดการเหตุ/ขอรับความช่วยเหลือ การกู้ชีพฉุกเฉินของ อบต.ห้วยเกตุ


หัวข้อ: ผ่อดีดีกับการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ- หทัยรัตน์ ทม.แม่เหียะ


หัวข้อ: ความสำเร็จสำคัญในการใช้ผ่อดีดีเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ วิธีการสมัครใช้งานระบบผ่อดีดีของ อปท.

 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง