Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดีกลาง) จัดงาน " โครงการรับรองเกษตรอินทรีย์ NIA – podd PGS
และพัฒนาเครือข่ายผ่อดีดี จังหวัดน่าน มุ่งสู่ตำบลปลอดภัยที่ยั่งยืน " ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

โดยภายในงานมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของเครือข่าย และแนวทางดำเนินงานรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส รวมถึงอบรมให้ความรู้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและฝึกปฏิบัติการใช้งานแอปพลิเคชัน podd PGS 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง