Disable Preloader

ข่าวสาร      ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดีกลาง) จัดงานอบรมเจ้าหน้าที่ อปท. ใช้งานระบบผ่อดีดี ประจำเดือนกรกฎาคม เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 โดยวันแรกเป็นการอบรมเทคนิคการใช้แผงควบคุมติดตามระบบ (แดชบอร์ด) มีอปท. เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 4 อปท. ได้แก่ อบต.ทาเหนือ อบต.เปียงหลวง อบต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่ และอบต.แหลมงอบ จ.ตราด

      วันที่สองเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนะนำให้ความรู้ และอบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน "ผ่อดีดี" อำเภอแม่ออน ตำบลทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง