Disable Preloader

ข่าวสารเทศบาลตำบลหนองแฝก เดินหน้าจัดประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการจัดทำ “โครงการเลี้ยงไก่หลังบ้าน” หวังให้คนในชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ร่วมมือกันดูแล เฝ้าระวังและป้องกันโรคในไก่

วันนี้ (13 มิ.ย. 59) เทศบาลตำบลหนองแฝก เดินหน้าจัดประชุมวางแผนเตรียมการจัดทำ “โครงการเลี้ยงไก่หลังบ้าน” โดยโครงการผ่อดีดีของเราได้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาเรื่องการดูแล ควบคุมและป้องกันโรคในไก่ การทำวัคซีนไก่ที่ ถูกต้องร่วมกับประธานและคณะกรรมการกลุ่มผู้เลี้ยงไก่หลังบ้านตำบลหนองแฝก

การจัดตั้งกลุ่มไก่ในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลหนองแฝกเห็นว่า หวังให้คนในชุมชนเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือกัน ดูแล ควบคุมและป้องกันโรคในไก่ เพราะถึงแม้ชุมชนหนองแฝกเป็นชุมชนที่มีการเลี้ยงไก่มายาวนาน แต่เนื่องจากชาวบ้าน ยังไม่มีความรู้ในการดูแล หรือการให้วัคซีนที่ถูกต้อง ทำให้ในอดีตที่ผ่านมา เมื่อเกิดเหตุการณ์ระบาดของโรคในไก่ จึงส่ง ผลกระทบต่อรายได้ของชาวบ้านจำนวนมาก

“หนองแฝกของเราเลี้ยงไก่กันมาหลายร้อยปี และตอนนี้ก็มีไก่หลังบ้านที่เลี้ยงอยู่ในชุมชนกว่าหมื่นตัว การเลี้ยงก็ยังไม่ค่อยถูกต้อง การตั้งกลุ่มไก่ก็เพื่อให้เกิดกลุ่มก้อนของผู้เลี้ยงไก่ด้วยกัน เราจะได้มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในการเลี้ยงไก่ การดูแลและเฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องมากขึ้น เพราะเวลาไก่ตายแต่ละครั้งก็ส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวบ้านเหมือนกัน” คุณพิทักษ์ ฟองดวง ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่หลังบ้านกล่าว

ปัจจุบันยังมีอีกหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่หันมาให้ความสนใจจัดตั้งกลุ่มไก่ โดยหวังให้คนในชุมชนช่วยเหลือ ดูแล และร่วมกันเฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดขึ้น เพราะไก่ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของคนในชุมชน

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง