Disable Preloader

ข่าวสารคกก. โรคติดต่ออุบัติใหม่ เห็นชอบให้เร่งรัดจัดทำแผนรับมือโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ มุ่งสร้างศักยภาพระยะยาว และประกันความมั่นคงของประเทศ

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพพลเอกฉัตรชัย กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลก และสภาวะภูมิอากาศอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่น โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส โรคไข้หวัดนก รวมถึงโรคติดต่อใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มแข็ง และมีความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ตลอดเวลา คณะกรรมการฯ
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งหมด 33 หน่วยงาน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และสภากาชาด เป็นต้น จึงได้ร่วมขับเคลื่อนและจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถลดการป่วย การตาย และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้เร่งรัดจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่นานาชาติให้ความสำคัญและมีโอกาสเกิดการระบาดใหญ่ได้ง่าย โดยได้มอบหมายให้อนุกรรมการขับเคลื่อนฯ เป็นแกนหลักในการร่วมดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท ประเด็น 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (แผนย่อย การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ) โดยแผนปฏิบัติการฯ นี้จะเน้นกลไกการบริหารจัดการแบบบูรณาการมาใช้ในการบัญชาการและประสานงาน ทำให้สามารถระดมความร่วมมือและทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทุกระดับ รวมทั้งความร่วมมือจากภาคประชาชนอย่างเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาและควบคุมสถานการณ์ได้ และสอดคล้องกับการดำเนินการของนานาชาติ

ที่มา ข้อมูลและรูป http://www.bangkokbiznews.com

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง