ข่าวสาร

ประชุมวิชาการเพื่อติดตั้งและเพิ่มพูนการใช้ประโยชน์ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังภัยพิบัติสุขภาพหนึ่งเดียว (คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม)

โครงการผ่อดีดี (PODD) จัดประชุมวิชาการเพื่อติดตั้งและเพิ่มพูนการใช้ประโยชน์ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังภัยพิบัติสุขภาพ...

รายละเอียด
 • Time 14:15
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการ การใช้ประโยชน์ระบบดิจิทัลผ่อดีดี (PODD 3.0) – แจ้งภัยเร็ว จัดการเร็ว เสริมสร้างสุขภาพชุมชน...

รายละเอียด
 • 11
 • ส.ค.
 • 2559
 • Time 16:08
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน เครือข่ายองค์การบริหา...

รายละเอียด
 • 14
 • มิ.ย.
 • 2562
 • Time 10:17
 • ผ่อดีดี เครือข่ายแม่ทา

ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน เครือข่ายองค์การบริหา...

รายละเอียด
 • 12
 • มิ.ย.
 • 2562
 • Time 10:07
 • ผ่อดีดี เครือข่ายแม่ทา

รายงานประชุมวิชาการ

รายงานประชุมวิชาการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหน่ึงเดียวผ่อดีดี: ผลสําเร็จ ความท้าทาย และบทบาท...

รายละเอียด
 • Time 16:22
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

หลักสูตรฝึกอบรม สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.

การใช้ระบบการเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท....

รายละเอียด
 • Time 11:31
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมระดมสมองการทดลองใช้ระบบดิจิทัลช่วยตรวจประเมินคุณภาพอาหาร/ ผลิตผลเกษตรปลอดภัยระดับชุมชน

โครงการผ่อดีดีประชุมระดมสมองการทดลองใช้ระบบดิจิทัลช่วยตรวจประเมินคุณภาพอาหาร/ ผลิตผลเกษตรปลอดภัยระดับชุมชนร่วม...

รายละเอียด
 • 29
 • เมย.
 • 2562
 • Time 09:54
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เทศบาลตำบลปิงโค้งและหน่วยงานในพื้นที่เซ็น MOU ร่วมป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก

รายละเอียด
 • 04
 • ม.ค.
 • 2562
 • Time 11:43
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

แนวโน้มและอนาคตของระบบเฝ้าระวังโรคในยุค 5.0

Keynote speech โดย Dr. Mark Smolinski, the President of Ending Pandemics, USA...

รายละเอียด
 • 11
 • ธ.ค.
 • 2561
 • Time 13:05
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง