ข่าวสาร

ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ(MOU) เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงเพิ่มความรอบรู้สุขภาพในภาวะวิกฤตฝุ่นควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 1

รายละเอียด
 • 22
 • มี.ค.
 • 2564
 • Time 11:43
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี การปฏิบัติทางปศุสัตว์ปลอดภัยและอินทรีย์ และการใช้งานเครื่องมือแอปพลิเคชันฟาร์มอารมณ์ดี และการดำเนินงานระบบเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS)

รายละเอียด
 • 25
 • ก.พ.
 • 2564
 • Time 11:11
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ให้เป็นที่ปรึกษาด้านการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก

รายละเอียด
 • 22
 • ก.พ.
 • 2564
 • Time 09:19
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมวางแผนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (กลุ่มป่าสมุนไพร)

รายละเอียด
 • 25
 • ม.ค.
 • 2564
 • Time 11:06
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมวางแผนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (กลุ่มน้ำพริกคั่วทราย)

รายละเอียด
 • 22
 • ม.ค.
 • 2564
 • Time 11:02
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์ ในเดือน พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
 • Time 12:14
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

แสดงผลการเฝ้าระวังอาการผิดปกติในคนและสัตว์ โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ 45 ตำบลของจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่

รายละเอียด
 • 22
 • ธ.ค.
 • 2563
 • Time 13:38
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ศูนย์ผ่อดีดีกลาง จัดฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี รุ่นที่ 1 รอบที่ 3

รายละเอียด
 • 21
 • ธ.ค.
 • 2563
 • Time 15:01
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ศูนย์ผ่อดีดีกลาง) จัดฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี รุ่นที่ 1 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

รายละเอียด
 • 04
 • ธ.ค.
 • 2563
 • Time 11:11
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง